Pedicure Praktijk

Ans van Noord

Privacy Policy

Pedicurepraktijk Ans van Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Ans van Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als PEDICURE PRAKTIJK ANS VAN NOORD ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderstaande contact gegevens:

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevensUw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Ans van Noord verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:Het geven van uw behandeling Het maken en beheren van afspraken via telefonisch contact of e-mail. Administratieve doeleinden Het declareren van uw behandeling via podotherapeut, en/of zorgverzekering, en/of coöperatie huisartsen, en/of bewindvoerder.Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:De behandelovereenkomstUw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Ans van Noord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.Verstrekking aan derden De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geef ik een behandelverslag aan uw huisarts en podotherapeut wanneer dit nodig is.Ik als Pedicurepraktijk Ans van Noord geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EUIk verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Ans van Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;Cliëntgegevens zijn opgeslagen op cliëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard. Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via een beveiligde mail met zo min mogelijk persoongegevens. Declaratie gaat via VIPLive en DMvoetzorg, deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Ik ben me bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.Als u naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.